D.I.C. Veritas

Politika, 28.10.2023, Bra­ni­mir Gla­vaš po­no­vo osu­đen zbog zlo­či­na nad Sr­bi­ma

Jed­nom od osni­va­ča HDZ-a iz­re­če­na ka­zna od se­dam go­di­na, ali on ni­je od­ve­den u pri­tvor do pra­vo­sna­žno­sti pre­su­de, iako je to pro­pi­sa­no za­ko­nom

Bra­ni­mir Gla­vaš, je­dan od osni­va­ča i naj­u­ti­caj­ni­jih lju­di hr­vat­skog HDZ-a i ne­ka­da­šnji gra­do­na­čel­nik Osi­je­ka, i u po­no­vlje­nom po­stup­ku pred Žu­pa­nij­skim su­dom u Za­gre­bu ogla­šen je kri­vim za rat­ni zlo­čin nad srp­skim ci­vil­nim sta­nov­ni­štvom u Osi­je­ku 1991. go­di­ne zbog če­ga je osu­đen na za­tvor­sku ka­znu od se­dam go­di­na.

Ju­če­ra­šnjom pre­su­dom, kri­vi­ma su pro­gla­še­ni i Gor­da­na Ge­toš Mag­dić, ko­man­dant Po­seb­ne je­di­ni­ce za di­ver­zant­sko-iz­vi­đač­ke na­me­ne Ope­ra­tiv­ne zo­ne Osi­jek, ko­ja je osu­đe­na na če­ti­ri go­di­ne, dok su pri­pad­ni­ci­ma te je­di­ni­ce Di­nu Kon­ti­ću i Zdrav­ku Dra­gi­ću iz­re­če­ne tro­go­di­šnje za­tvor­ske ka­zne. Dvo­ji­ca okri­vlje­nih, Ivi­ca Kr­njak i Ti­ho­mir Va­len­tić, u me­đu­vre­me­nu su pre­mi­nu­li, pa je po­stu­pak u od­no­su na njih ob­u­sta­vljen, a op­tu­žni­ca iz­me­nje­na.

Gla­vaš je bur­no re­a­go­vao na iz­re­če­nu pre­su­du.

– Pred­sed­ni­če, mo­ram li ja ovo da slu­šam? – pre­ki­nuo je on pred­sed­ni­ka sud­skog ve­ća Dra­že­na Ke­vri­ća.

– Ne mo­ra­te – od­go­vo­rio je su­di­ja.

Na­kon ovih re­či pred­sed­ni­ka ve­ća, Gla­vaš je ustao sa me­sta za op­tu­že­ne, opso­vao su­di­ju i iza­šao iz sud­ni­ce.

Iz­ri­ca­nju pre­su­de, po­red Gla­va­ša, pri­su­stvo­va­la je i Ge­toš Mag­dić, dok se Kon­tić i Dra­gić ni­su po­ja­vi­li u sud­ni­ci.

To­kom obra­zla­ga­nja pre­su­de, su­di­ja Ke­vrić je ka­zao da su pred su­dom odr­ža­ne 32 ras­pra­ve, sa­slu­ša­na 23 sve­do­ka, pro­či­ta­ni is­ka­zi 210 sve­do­ka i is­pi­ta­na tri ve­šta­ka.

Pred­sed­nik sud­skog ve­ća do­dao je i da su svi okri­vlje­ni to­kom iz­no­še­nja od­bra­ne po­re­kli kri­vi­cu za rat­ni zlo­čin. Na­gla­sio je da je pri­li­kom do­no­še­nja pre­su­da, od­no­sno od­me­ra­va­nja ka­zni, pri­me­nji­van za­kon ko­ji je va­žio 1991. jer je on bla­ži za okri­vlje­ne. Ge­toš Mag­dić je tvr­di­la da je njen pr­vi is­kaz u ko­jem je pri­zna­la iz­vr­še­nje kri­vič­nog de­la ne­za­ko­nit jer ni­je ima­la bra­ni­o­ca. Me­đu­tim, ka­da joj je on do­de­ljen – tra­ži­la je dru­gog, ali joj to ni­je bi­lo do­zvo­lje­no.

– Ni­smo iz­dvo­ji­li taj is­kaz jer je i Vr­hov­ni sud već na­veo da je reč o za­ko­ni­tom do­ka­zu – obra­zlo­žio je su­di­ja Ke­vrić od­lu­ku da pri­zna­nje Ge­toš Mag­dić osta­ne u spi­si­ma pred­me­ta.

Gla­vaš je po pret­hod­noj pra­vo­sna­žnoj pre­su­di na iz­dr­ža­va­nju ka­zne pro­veo du­že od pet go­di­na.

Ko­men­ta­ri­šu­ći pre­su­du Gla­va­šu, Sa­vo Štr­bac, di­rek­tor In­for­ma­ci­o­no-do­ku­men­ta­ci­o­nog cen­tra „Ve­ri­tas” i du­go­go­di­šnji su­di­ja ta­da­šnjeg Okru­žnog su­da u Za­dru re­kao je za „Po­li­ti­ku” da je pre­su­da kom­pro­mis iz­me­đu Hr­vat­ske i me­đu­na­rod­ne jav­no­sti.

– Iz­re­če­ne sank­ci­je su pre­bla­ge s ob­zi­rom na to da je mi­ni­mal­na ka­zna ko­ja mo­že da se iz­rek­ne za rat­ni zlo­čin pet go­di­na. Da bi ne­ko­me iz­re­kli ka­znu is­pod za­kon­skog mi­ni­mu­ma kao što je to u ovom slu­ča­ju uči­nje­no Ge­toš Mag­dić, Kon­ti­ću i Dra­gi­ću, sud mo­ra da utvr­di po­seb­no olak­ša­va­ju­će okol­no­sti ko­jih u kon­kret­nom pred­me­tu ne­ma. Po­seb­no je pi­ta­nje za­što Gla­vaš ni­je spro­ve­den u is­tra­žni za­tvor (naš pri­tvor) na­kon iz­ri­ca­nja pre­su­de s ob­zi­rom na to da se on oba­ve­zno iz­ri­če uko­li­ko se okri­vlje­nom pre­su­di stro­ža ka­zna od pet go­di­na. Po­što na ovu pre­su­du po­sto­ji pra­vo žal­be, Gla­vaš će je si­gur­no is­ko­ri­sti­ti, a sa­mim tim i pro­lon­gi­ra­ti po­stu­pak. Pla­šim se da će dru­go­ste­pe­ni sud, sma­nji­ti iz­re­če­nu sank­ci­ju Gla­va­šu i njom „po­kri­ti” ono vre­me ko­je je pro­veo na iz­dr­ža­va­nju ka­zne – na­veo je Štr­bac.

Ju­če do­ne­ta pre­su­da okri­vlje­ni­ma za rat­ni zlo­čin, dru­ga je po re­du, s ob­zi­rom na to da je pr­va iz­re­če­na 2009, ko­jom je Gla­vaš osu­đen na de­set go­di­na za­tvo­ra, Ge­toš Mag­dić na se­dam, a Kon­tić i Dra­gić na pet go­di­na, uki­nu­ta. Na­kon žal­be­nog po­stup­ka, od­lu­kom Vr­hov­nog su­da Hr­vat­ske, Gla­va­šu je sma­nje­na ka­zna na osam go­di­na.

Me­đu­tim, Ustav­ni sud je u ja­nu­a­ru 2015. iz pro­ce­snih raz­lo­ga uki­nuo pra­vo­sna­žnu osu­đu­ju­ću pre­su­du Vr­hov­nog su­da, pa je no­vo su­đe­nje po­če­lo 2017, a po­tom još jed­nom po­sle iz­me­nje­ne op­tu­žni­ce zbog smr­ti dvo­ji­ce op­tu­že­nih.

Pre do­no­še­nja pr­ve pre­su­de Gla­vaš je po­be­gao u Bo­snu i Her­ce­go­vi­nu, gde ga je od iz­ru­če­nja Hr­vat­skoj šti­ti­lo dvo­stru­ko dr­ža­vljan­stvo, i u za­tvo­ru u Mo­sta­ru iz­dr­žao je ne­što vi­še od pet go­di­na.

Gla­va­ša je op­tu­žni­ca te­re­ti­la za do­ga­đa­je u jav­no­sti po­zna­te kao „Se­lo­tejp” i „Ga­ra­ža” u ko­ji­ma se on po ko­mand­noj od­go­vor­no­sti te­re­ti za ubi­stva vi­še srp­skih ci­vi­la, od ko­jih su ne­ki ba­če­ni u re­ku Dra­vu ve­za­nih ru­ku i sa se­lo­tejp tra­kom za­le­plje­nom pre­ko usta. Ne­ke od žr­ta­va bi­le su pri­si­lje­ne da pi­ju ki­se­li­nu iz aku­mu­la­to­ra u ga­ra­ži Se­kre­ta­ri­ja­ta za na­rod­nu od­bra­nu u Osi­je­ku, na či­jem če­lu je bio Gla­vaš.

 

 Miroslava Derikonjić

 

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.