D.I.C. Veritas

Savo Štrbac, predsjednik Dokumentaciono informacionog centra „Veritas“ 

 

Biografija

Savo Štrbac, od oca Aleksandra i majke Milke, rođen je 6. oktobra 1949. godine u Rašteviću kod Benkovca u Hrvatskoj.

U rodnom selu je završio osnovnu školu, u Benkovcu gimnaziju, a diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1972. godine, gdje je, četiri godine kasnije, položio i pravosudni ispit.

Od 1977. do 1990. radio je kao sudija na Opštinskom sudu u Benkovcu i Okružnom sudu u Zadru.

Po dolasku Hrvatske demokratske zajednice na vlast u Republici Hrvatskoj (RH) napušta mjesto sudije i, kao član Advokatske komore Hrvatske, 1. novembra 1990. otvara advokatsku kancelariju u Korenici. Tokom 1990. i 1991. zastupa i brani Srbe proganjane u Hrvatskoj. Od 1992. do 1995., kao član Advokatske komore Republike Srpska Krajina (RSK), zastupa i brani stranke pred sudovima u RSK. Po dolasku u Beograd, kao član Advokatske komore Srbije, nastavlja sa advokatskom praksom, sve do 2011. godine, kada se, zbog bolesti, penzionisao.

Od početka ratnih sukoba angažovan je u Komisiji RSK za razmjene zarobljenika, u početku kao član a od 1993. kao predsjednik, a iste godine imenovan je i za sekretara Vlade RSK, na kojim funkcijama ostaje do kraja rata.

Krajem 1993. godine, sa grupom intelektulaca medicinsko – pravosudne provinijencije sa područja tadašnje RSK (bivše UNPA područje), osniva Dokumentaciono-informacioni centar „Veritas“, na čijem čelu se nalazi od osnivanja do danas.

Do egzodusa Krajišnika (avgust/95) sjedište organizacije je bilo u Kninu, a od tada se nalazi u Beogradu, sa predstavništvom u Banja Luci.
        
Do avgusta 1995, godine aktivnosti VERITAS-a bile su usmjerene na prikupljanju dokumenata o stradanju osoba srpske nacionalnosti na području RH i svih građana na području RSK i njihove imovine u predratnom, ratnom i poratnom periodu; publikovanje prikupljenih i obrađenih dokumenata i dostavljanje takvih dokumenata domaćim i međunarodnim institucijama u vezi pokretanja krivičnih postupaka protiv počinilaca krivičnih djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava.  Nakon egzodusa,  VERITAS se angažovao i na rješavanju novonastalih problama Srba iz Hrvatske, kao što su: zarobljeni, poginuli i nestali; uništena i opljačkana imovina; regulisanje statusa izbjeglica i prognanika u novoj sredini; povratak izbjeglica svojim kućama i sl.

 Poslije rata aktivno učestvuje u radu Komisije za humanitarna pitanja i nestala lica Savezne Republike Jugoslavije (SRJ), odnosno Srbije i Republike Srpske (RS), u kojima je imao ili ima status eksperta za područje RH.
 
Učesnik je na mnogim lokalnim, regionalnim i međunarodnim raspravama, simpozijumima, konferencijama i naučnim skupovima na temu ratnih žrtava i ratnih zločina. Kao ekspert sa temom “Selektivna pravda ICTY” učestvovao je i na Tematskoj debati “Uloga međunarodnog krivičnog prava na pomirenje” u GS UN-a u aprilu 2013. godine u Njujorku.     

Za rad u Veritasu dobio je preporuke UN – Kancelarije za vezu u Beogradu (1999), ICRC (1999) i ICTY (2000).

Objavio je sedam knjiga: “Sudbine ljudi sa potražnih lista” (Beograd, 1998), “Zvona svetog Ćirita” (Banja Luka, 2000),  Hronika prognanh Krajišnika” (Banja Luka, 2005), “Zvona sudbine” (Banja Luka, 2005), “Hronika prognanih Krajišnika II”, (Banja Luka, 2010), “Rat i riječ” (Banja Luka, 2011) i “Zvjezdan” (Banja Luka, 2013).

Do 4. avgusta 1995. godine živio je u Benkovcu, a od tada kao prognanik u Beogradu. Oženjen je i ima dvoje odrasle djece. 

 

Savo Štrbac, president of the D.I.C „Veritas“ – BioBiliographical Information in English Language