D.I.C. Veritas

Izvod iz Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske:

 

Glava petnaesta

KRIVIČNA DJELA PROTIV ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOGA PRAVA

Genocid

Članak 119.

Tko u namjeri da potpuno ili djelomično unisti neku nacionalnu, etničku, rasnu ili vjersku skupinu naredi da se članovi skupine ubijaju ili da im se nanose teske tjelesne ozljede ili da im se tesko narusava tjelesno ili dusevno zdravlje, ili da se stanovnistvo prinudno raseljava ili da se skupina stavi u takve životne uvjete koji bi doveli do njezina potpuna ili djelomična istrebljenja ili da se primijene mjere kojima se sprečava radanje između pripadnika skupine, ili da se provodi prinudno preseljavanje djece u drugu skupinu ili tko u istoj nakani počini neko od navedenih djela, kaznit će se zatvorom najmanje pet godina ili kaznom zatvora od dvadeset godina.

 

Ratni zločin protiv civilnog stanovnistva

Članak 120.

(1) Tko krseći pravila međunarodnoga prava za vrijeme rata, oružanoga sukoba ili okupacije naredi da se izvrsi napad na civilno stanovnistvo, naselje, pojedine civilne osobe ili osobe onesposobljene za borbu, kojega je posljedica smrt, teska tjelesna ozljeda ili tesko narusavanje zdravlja ljudi, napad bez izbora cilja kojim se pogađa civilno stanovnistvo, da se civilno stanovnistvo ubija, muči ili da se nečovječno postupa prema njemu, ili da se nad njim obavljaju bioloski, medicinski ili drugi znanstveni pokusi. da se uzimaju tkiva ili organi radi transplantacije, ili da mu se nanose velike patnje ili ozljede tjelesnoga integriteta. ili zdravlja, da se provodi raseljavanje ili preseljavanje ili prinudno odnarodnjivanje ili prevođenje na drugu vjeru, prinuđivanje na prostituciju ili silovanje da se primjenjuju mjere zastrasivanja i terora, uzimaju taoci, primjenjuje kolektivno kažnjavanje, protuzakonito odvođenje u koncentracione logore i druga protuzakonita zatvaranja, će se provodi lisavanje prava na propisno i nepristrano suđenje, prinuđivanje na službu u oružanim snagama neprijateljske sile ili u njezinoj obavjestajnoj službi ili administraciji, da se prinuđuje na prinudni rad, izgladnjuje stanovnistvo, provodi konfiskacija imovine, da se pljačka imovina stanovnistva, protuzakonito i samovoljno unistava ili prisvaja u velikim razmjerima imovinu sto nije opravdano vojnim potrebama, uzima nezakonite i nerazmjerno velike kontribucije i rekvizicije, smanjuje vrijednost domaćega novca ili protuzakonito izdaje novac, ili tko počini neko od navedenih djela, kaznit će se zatvorom najmanje pet godina ili kaznom zatvora od dvadeset godina.

(2) Kaznom iz stavka (1) ovoga članka kaznit će se tko krseći pravila međunarodnog prava za vrijeme rata, oružanoga sukoba ili okupacije naredi da se izvrsi napad na objekte posebno zastićene međunarodnim pravom i objekte i postrojenja s opasnom snagom kao sto su brane, nasipi i nuklearne elektrane, da se bez izbora cilja pogađaju civilni objekti koji su pod posebnom zastitom međunarodnog prava, nebranjena mjesta i demilitarizirane zone, dugotrajno i velikih razmjera ostećenje prirodne okoline koje može stetiti zdravlju ili opstanku stanovnistva ili tko počini neko od navedenih djela.

(3) Tko krseći pravila međunarodnoga prava za vrijeme rata, oružanoga sukoba ili okupacije, kao okupator, naredi ili izvrsi preseljenje dijelova svojega civilnog stanovnistva na okupirani teritorij, kaznit će se zatvorom najmanje pet godina.

 

Ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika

Članak 121.

Tko krseći pravila međunarodnoga prava za vrijeme rata ili oružanoga sukoba naredi da se ranjenici, bolesnici, brodolomci ili sanitetsko ili vjersko osoblje ubija, mući ili da se prema njima nečovječno postupa, da se nad njima obavljaju bioloski, medicinski ili drugi znanstveni pokusi, da se uzimaju tkiva ili organi radi transplantacije, ili da im se nanose velike patnje ili ozljede tjelesnoga integriteta ili zdravlja, ili da se protuzakonito i samovoljno unistavaju ili prisvajaju u velikim razmjerima materijal, sredstva sanitetskog transporta i zalihe sanitetskih ustanova ili jedinica, sto nije opravdano vojnim potrebama, ili tko počini neko od navedenih djela, kaznit će se zatvorom najmanje pet godina ili kaznom zatvora od dvadeset godina.

 

Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika

Članak 122.

Tko krseći pravila međunarodnoga prava naredi da se ratni zarobljenici ubijaju, muče ili da se prema njima nečovječno postupa, nad njima obavljaju bioloski, medicinski ili drugi znanstveni pokusi, da se uzimaju tkiva ili organi radi transplantacije, da im se nanose velike patnje ili ozljede tjelesnoga integriteta ili zdravlja, da se prinuđuju na obavljanje službe u neprijateljskim oruenim snagama, ili da se lisavaju prava na propisano i nepristrano suđenje, ili tko počini neko od navedenih djela, kaznit če se zatvorom najmanje pet godina ili kaznom zatvora od dvadeset godina.

 

Organiziranje grupe i poticanje na počinjenje,genocida I ratnih zločina

Članak 123.

(1) Tko organizira skupinu radi vrsenja krivičnih djela iz članka 119. do 122. ovoga Zakona, kaznit će se zatvorom najmanje pet godina.

(2) Tko postane pripadnikom skupine iz stavka 1. ovoga članka, kaznit će se zatvorom najmanje jednu godinu.

(3) Pripadnik skupine iz stavha 1. ovoga članka koji otkrije skupinu prije nego sto je u njezinu sastavu ili za nju počinio krivično djelo, kaznit će se zatvorom do tri godine, a može se i osloboditi kazne.

(4) Tko poziva ili potiče na počinjenje krivičnih djela iz članka 110. do 122. ovoga Zakona, kaznit će se zatvorom od jedne do deset godina.

 

Protupravno ubljanje i ranjavanje neprijatelja

Članak 124.

(1) Tko krseći pravila međunarodnogs prava za vrijeme rata ili oružanoga sukoba ubije ili rani neprijatelja koji je odložio oružje ili se bezuvjetno predao ili nema sredste va za obranu, kaznit će se zatvorom najmanje jednu godinu.

(2) Ako je ubojstvo iz stavka 1. ovoga članka počinjen na okrutan ili podmukao način, iz koristoljublja ili iz drugih niskih pobuda, ili ako je ubijeno vise ljudi, počinitelj će se kazniti zatvorom najmanje deset godi na ili kaznom zatvora od dvadeset godina.

(3) Tko krseći pravila međunarodnoga prava za vrije me rata ili oružanog sukoba naredi da u borbi ne smije biti preživjelih pripadnika neprijatelja ili vodi borbu protiv ne prijatelja na toj osnovi, kaznit će se ga zatvorom najmanje pet godina ili kaznon zatvora od dvadeset godina.

 

Protupravno oduzimanje stvari od ubijenih i ranjenih , na bojistu

Članak 125.

(1) Tko naredi da se protupravno oduzimaju stvari od ubijenih ili ranjenih na bojistu, ili tko oduzme te stvari, kaznit će se zatvorom od jedne godine do pet godina (2) Ako je djelo iz stavka 1. ovoga članka počinjeno na okrutan način, počinitelj će se kazniti zatvorom od jedne godine do deset godina.

 

Upotreba nedopustenih sredstava borbe

Članak 121.

(1) Tko za vrijeme rata ili oružanoga sukoba naredi da se upotrijebe borbena sredstva ili način borbe koji su za branjeni pravilima međunarodnoga prava, ili ih sam upotrijebi, kaznit će se zatvorom najmanje jednu godinu. (2) Ako je zbog djela iz stavka 1. ovoga članka poginuli vise ljudi, počinitelj će se kazniti zatvorom najmanje pet godint ili kaznom zatvora od dvadeset godina.

 

Povreda parlamentara

Članak 127.

Tko krseći pravila međunarodnoga prava za vrijemi rata ili oružanoga sukoba vrijeđa, zlostavlja ili zadrži parlamentara ili njegovu pratnju ili im spriječi povratak ili na drugi način povrijedi njihovu nepovredivost kaznit će se zatvorom od sest mjeseci do pet godina.

 

Surovi postupak s ranjenima, bolesnicima i ratnim zarobljenicima

Članak 121.

Tko krseći pravila međunarodnoga prava surovo po stupa s ranjenicima, bolesnicima ili ratnim zarobljenicima ili onemogućuje ili sprečava da se koriste pravila koja in prema tim pravilima pripadaju, kaznit će se zatvorom od sest mjeseci do pet godina .

 

Neopravdana odgoda repatrijacije ratnih zarobljenika

Članak 129.

Tko krseći pravila međunarodnoga prava, nakon zavr senog rata ili oružanog sukoba naredi ili izvrsi neopravda nu odgodu repatrijacije ratnih zarobljeniha ili civilnih osoba, kaznit će se zatvorom od sest mjeseci do pet godina.

 

Unistavanje kulturnih i povijesnih spomenika

Članak 130.

(1) Tko krseći pravila međunarodnoga prava za vrijeme rata ili oružanog sukoba unistava kulturne ili povijesne spomenike i gradevine, ili ustanove namijenjene znanosti, umjetnosti, odgoju i humanitarnim svrhama, kaznit će se zatvorom najmanje jednu godinu.

(2) Ako je radnjom iz stavka (1) ovoga članka unisten jasno prepoznatljiv objekt koji je kao kulturno i duhovno nasljeđe naroda pod posebnom zastitom međunarodnoga prava, počinitelj će se kazniti zatvorom najmanje pet godina.

 

Poticanje na agresivni rat

Članak 131.

Tko pozivlje ili potiče na agresivni rat: kaznit će se zatvorom od jedne godine do deset godina.

 

Zloupotreba međunarodnih znakova

Članak 132.

(1) Tko zloupotrijebi ili neovlasteno nosi zastavu ili znak Organizacije ujedinjenih naroda, ili znake ili zastavu Crvenog križa ili znake koji njima odgovaraju, ili druge priznane međunarodne znake kojima se obilježavaju određeni objekti radi zastite od vojnih operacija, kaznit će se zatvorom do tri godine.

(2) Tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počini u području ratnih operacija, kaznit će se zatvorom od sest mjeseci do pet godina.

 

Rasna i druga diskriminacija

Članak 133.

(1) Tko na temelju razlike u rasi, boji kože, nacionalnosti ili etničkome podrijetlu krsi osnovna ljudska prava i slobode priznane od međunarodne zajednice, kaznit će se zatvorom od sest mjeseci do pet godina. (2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko progoni organizacije ili pojedince zbog njihova zalaganja za ravnopravnost ljudi.

(3) Tko siri ideje o nadmoćnosti jedne rase nad drugom, ili propagira rasnu mržnju ili potiče na rasnu diskriminaciju, kaznit će se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

 

Utemeljivanje ropskog odnosa i prijevoz osoba u ropskome odnosu

Članak 134.

(1) Tko krseći pravila međunarodnoga prava stavi drugoga u ropski ili njemu sličan odnos ili ga drži u takvom odnosu, kupi, proda, preda drugoj osobi ili posreduje u kupnji, prodaji ili predaji ovakve osobe ili potiče drugoga da proda svoju slobodu ili slobodu osobe koju uzdržava ili se o njoj brine, kaznit će se zatvorom od jedne godine do deset godina.

(2) Tko prevozi ljude koji se nalaze u ropskome odnosu iz jedne zemlje u drugu, kaznit će s zatvorom od sest mjeseci do pet godina.

(3) Tko djelo iz st. (1) i (2) ovoga članka počini prema maloljetnoj osobi, kaznit će se zatvorom najmanje pet godina.

 

Međunarodni terorizam

Članak 135.

(1) Tko u namjeri da naskodi stranoj državi, oslobodilačkom pokretu ili međunarodnoj organizaciji izvrsi otmicu neke osobe ili neko drugo nasilje, uzrokuje eksploziju ili požar ili kakvom općeopasnom radnjom ili općeopasnim sredstvima izazove opasnost za život ljudi i imovinu velike vrijednosti, kaznit će se zatvorom najmanje jednu godinu.

(2) Ako je zbog djela iz stavka 1. ovoga članka nastupila smrt jedne osobe ili vise osoba, počinitelj će se kazniti zatvorom najmanje pet godina.

(3) Ako je pri izvrsenju djela iz stavka (1) ovoga članka neka osoba s umisljajem lisena života, počinitelj će se kazniti zatvorom najmanje deset godina ili kaznom zatvora od dvadeset godina.

(4) Gonjenje za krivično djelo iz ovoga članka poduzima se po odobrenju javnog tužitelja Republike Hrvatske.

 

Ugrožavanje osoba pod međunarodnom zastitom

Članak 136.

(1) Tko prema osobi pod međunarodnopravnom zastitom izvrsi otmicu ili neko drugo nasilje, ili napadne na njegove službene prostorije, privatni stan ili prijevozno sredstvo, kaznit će se zatvorom najmanje jednu godinu.

(2) Ako je zbog djela iz stavka (1) ovoga članka nastupila smrt jedne osobe ili vise osoba, počinitelj će se kazniti zatvorom najmanje pet godina.

(3) Ako je pri izvrsenju djela iz stavka (1) ovoga članka neka osoba s umisljanjem lisena života, počinitelj će se kazniti zatvorom najmanje deset godina ili kaznom zatvora od dvadeset godina.

(4) Tko ugrozi sigurnost osobe iz stavka (1) ovoga članka ozbiljnom prijetnjom da će napasti nju, njezine službene prostorije, privatni stan ili prijevozno sredstvo, kaznit će se zatvorom od jedne do deset godina.

 

Uzimanje talaca

Članak 137.

(1) Tko izvrsi otmicu neke osobe i prijeti da će je ubiti, povrijediti ili zadrži kao taoca u namjeri da prinudi neku državu ili međunarodnu organizaciju da nesto učini ili ne učini kao izričiti ili presutni uvjet za oslobađanje taoca, kaznit će se zatvorom najmanje jednu godinu.

(2) Ako je zbog djela iz stavka 1. ovoga članka nastupila smrt otete osobe, počinitelj će se kazniti zatvorom najmanje pet godina. (3) Ako je pri izvrsenju djela iz stavka 1. ovoga članka počinitelj otetu osobu s umisljajem lisio života. kaznit će se zatvorom najmanje deset godina ili kaznom zatvora od dvadeset godina.