D.I.C. Veritas

Večernji list, 22.12.2013., ‘Zastrašujuća je potpora Katoličke crkve referendumu protiv ćirilice’

- Pro­blem je či­ta­va jed­na ge­ne­ra­ci­ja ko­ja ni­šta ne zna o zlo­ćud­no­sti usta­škog re­ži­ma i za­to bez ikakvog za­zo­ra da­nas kli­če “Za dom” – rekao je Pu­sić.

 - Javna potpora Katoličke crkve referendumu protiv ćirilice djeluje degutantno i zastrašujuće, obzirom na veliki utjecaj crkve na stanovništvo Hrvatske. Ap­so­lut­no je ne­pri­hva­tlji­vo to što je Cr­kva otvo­ri­la vra­ta afir­ma­ciji ­referenduma pro­tiv ći­ri­li­ce i da­la mu jav­nu potporu, iako je očigledno da je čak i sa­mo re­fe­ren­dum­sko pi­ta­nje ap­surd­no, jer ispada da ma­nji­na mo­že uži­va­ti ma­njin­ska pra­va sa­mo ka­da po­sta­ne ve­ći­na – rekao je za novosadski Dnevnik Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba.

Dodao je kako “ni­je i ne mo­že bi­ti de­mo­kra­ci­ja ka­da ve­ći­na terorizira ma­nji­nu”. Uvje­ren je da će Ustav­ni sud Hrvatske ini­ci­ja­ti­vu i re­fe­ren­dum­sko pi­ta­nje proglasiti ne­u­stav­nim “tim prije što bi u po­sto­je­ćim
okol­no­sti­ma bi­lo ri­skant­no da izjašnjavanje građana o ovom pitanju bude odr­žano”.

Govoreći o slu­čaju nogometaša Ši­mu­nića, Pusić je ocijenio kako je “sam Ši­mu­nić minoran pro­blem”. – Pro­blem je či­ta­va jed­na ge­ne­ra­ci­ja ko­ja ni­šta ne zna o zlo­ćud­no­sti usta­škog re­ži­ma i za­to bez ikakvog za­zo­ra da­nas kli­če “Za dom” – rekao je Pu­sić novosadskom Dnevniku.

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.