D.I.C. Veritas

e-Veritas, 02.11.2023, ŽS u Rijeci: glavni pretres protiv opt. Mile Bosnića zbog ratnog zločina

Pred Županijskim sudom u Rijeci za danas je zakazano ročište za glavni pretres u krivičnom predmetu protiv opt. Mile Bosnića (1958), zbog krivičnog dje­la ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.

Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu istragu protiv os. Mile Bosnića  otvoreilo je 20.06.2003. zbog krivičnog dje­la ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, a proširilo je 02.04.2010, dok je protiv os. Petra Mirčića i Željka Krmara proširena 31.10.2010. zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovniš­tva.

Teretilo ih se da su od 16. novembra 1991. pa do kraja 1992, na­kon okupacije grada Slunja, prvookrivljeni kao predsjednik po njemu osnovanog ratnog predsjedništva “samoprogla­šene opštine Slunj””, a drugookrivljeni i trećeokrivljeni kao članovi tog ratnog predsjedništva zaduženi za zatvor od­nosno za određivanje radnih obveza na području grada Slu­nja, iako su bili dužni voditi računa o zaštiti života i osobne sigurnosti ljudi i imovine na tom području, osnovali zatvor u kojem je drugookrivljeni držao i zatvorio veći broj civila uglavnom hrvatske nacionalnosti u hladnim prostorijama na oskudnoj hrani, dopuštajući da njemu podređeni pri­padnici i drugi vojnici u zatvoru psihički i fizički maltreti­raju zatvorene civile. Trećeokrivljenika se tereti da je Hr­vate koji su ostali na području Slunja prisiljavao na obav­ljanje raznih poslova koji nisu bili nužni za potrebe paravojske i javne interese, tražeći od njih da nose poseb­ne bijele trake na ruci, dozvoljavajući pritom da ih prili­kom obavljanja javnih radova pripadnici paravojnih jedi­nica psihički i fizički maltretiraju.

Okrivljene se terete da su propustili preduzeti mjere u cilju da se takvo nezako­nito postupanje spriječi, a počinitelji kazne, pristajući ti­me na posljedice takvog protivpravnog ponašanja, a prvo­okrivljenika se tereti i da je uz navedeno obavio i rekvizi­ciju imovine preduzeća koja su u vlasništvu Republike Hr­vatske i koja su se nalazila na tom području, kao i privatne imovine građana koji su izbjegli iz Slunja.

Temeljem izmjena Zakona o primjeni Statuta MKSJ, pred­met je na postupanje dostavljen ŽS u Rijeci kao stvarno i mjesno nadležnom sudu.

Rješenjem ŽDO Rijeka broj: K–DO–38/2014. (Is–DO– 5/2015.) od 15.12.2016. nastavljen je postupak provođenja istrage prekinut rješenjem ŽDO u Rijeci 02.06.2016. godi­ne.66

ŽDO u Rijeci je, nakon provedene istrage, podiglo pred ŽS u Rijeci optužnicu 24.12.2019. godine.

Rješenjem ŽDO Rijeka broj: K-DO-38/2014. (Is­DO-5/2015.) od 15.12.2016. nastavljen je postupak provođenja istrage prekinut rješenjem ŽDO u Rijeci 02.06.2016. godine.12

ŽDO u Rijeci je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Rijeci podiglo optužnicu 20. decembra 2019. godine. protiv Mile Bosnića.

Protiv optužnice opt. Mile Bosnića je, preko branioca po službenoj dužnosti Gorana Marijanovića, advokata iz Ri­jeke, podnio odgovor na optužnicu.

ŽS u Rijeci je  17. marta 2022. potvrdio je optužni­cu ŽDO u Rijeci broj: K-DO-38/14. od 20. oktobra 2020. godine.

 

Veritas.info

 

 

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.