D.I.C. Veritas

Arhiva oznaka: Trgovska Gora

Politika, 11.03.2024, Srpska traži odustajanje od nuklearnog odlagališta u Dvoru

Pre­li­mi­nar­na is­tra­ži­va­nja RS po­ka­zu­ju da je lo­ka­ci­ja u Dvo­ru ne­a­de­kvat­na za sme­šta­nje ra­di­o­ak­tiv­nog ot­pa­da Ba­nja­lu­ka – Ne­dav­na na­ja­va pre­mi­je­ra Hr­vat­ske An­dre­ja Plen­ko­vi­ća da ta ze­mlja na­vod­no pla­ni­ra da pro­lon­gi­ra od­la­ga­nje ra­di­o­ak­tiv­nog ot­pa­da uz gra­ni­cu sa BiH do 2028. go­di­ne, ne za­do­vo­lja­va one ko­ji se pro­ti­ve iz­grad­nji skla­di­šta na Tr­gov­skoj go­ri u …

Cijeli tekst →

Jutarnji list, 20.06.2023, RADIOAKTIVNI OTPAD Plenković poručio BiH: ‘Nema razloga za brigu zbog odlagališta na Trgovskoj gori‘

Plenković poručuje da će Hrvatska primijeniti “najviše sigurnosne standarde” Premijer Andrej Plenković rekao je u utorak da će Hrvatska primijeniti najviše sigurnosne standarde pri izgradnji odlagališta radioaktivnog otpada blizu granice s Bosnom i Hercegovinom, ali je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac iz redova SNSD-a najavio je da će tražiti potporu …

Cijeli tekst →

Jutarnji list, 02.05.2023, Hrvatski kraj kojem prijeti sigurna smrt: Stanovnici odlaze, stiže radioaktivni otpad!

Država je prelomila i odlučila gdje će se skladištiti radioaktivni otpad iz Krškog Nema više dvojbi da će se Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada graditi u bivšoj vojarni Čerkezovac na Trgovskoj gori nedaleko od Dvora gdje će se pohranjivati institucionalni radioaktivni otpad i iskorišteni izvori ionizirajućih zračenja iz Republike Hrvatske …

Cijeli tekst →

Jutarnji list, 09.02.2022, Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada podijelio zastupnike: ‘Umjesto struke odlučila je politika‘

Dvor na Uni: Dobro došli u Dvor domaćin nuklearnog otpada Foto: TamoDaleko.co.rs

Milatić je zaključio da je potrebno osnovati Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada Oporbeni saborski zastupnici upozorili su na lošu komunikaciju s lokalnim stanovništvom na izabranoj lokaciji za gradnju Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u općini Dvor te na blizinu granice s BiH, dok su vladajući isticali da će se prijedlogom …

Cijeli tekst →