D.I.C. Veritas

ДИЦ Веритас, 09.06.2018, 50. годишњица Матуре Треће генерације Гимазије Бенковац [Фото]

ОСНОВНИ ПОДАЦИ ЗА
МАТУРСКУ ПРОСЛАВУ – 50 година
Гимназија Бенковац, генерација 1964-1968.

9. јун 2018. године
Скуп у 14.00 часова на Хиподрому

Трећа генерација ученика и матураната (1964-1968) Гимназије педагошког смјера Иво Лола Рибар у Бенковцу имала је 1964. године четири прва разреда (А, Б, Ц и Д), 134 ченика (68 дјевојака и 66 момака-дјечака).

А – 34 (16 дјевојке и 18 момци)
Б – 35 (17 дјевојке и 18 момци)
Ц – 33 (18 дјевојке и 15 момци)
Д – 32 (17 дјевојке и 15 момци)

Након прве године разврстани смо у три разреда (А, Б и Ц), како је било и 1968. године, на завршетку четвртог разреда. Године 1965. расформиран је А разред од 20 ученика (разредник Александар-Аца Вујин, математичар), па је Први Д постао Други А разред (разредник Ђуро Новаковић), а ученици из расформираног бившег разреда А су распоређени у три преостала разреда (у нови А прешла су четири ученика; у Б разред прешло је пет ученика и у Ц разред прешло је 11 ученика).

Године 1968. матурирало је 77 ученика (33 дјевојке и 44 момка) или 57% од уписаних.

IV а – 26 матураната /12 дјевојака и 14 момака/ – разредник Ђуро Новаковић
IV б – 25 матураната /14 дјевојака и 11 момака/ – разредник Милутин Савић
IV ц – 26 матураната /7 дјевојака и 19 момака/ – разредница Даринка-Сека Радојковић-Медецијан

Може се уочити да је критеријум био строг, али и да су на смањење броја гимназијалаца утицали и други разлози: економски; прелазак у друге школе (углавном у Задар); удаја дјевојака; пресељења породица (понеко). У генерацији је било и ученика који су понављали разред, који су из неких разлога паузирали или су долазили из других школа.

Према подацима коjи су нам доступни, умрло је 9 наших колегиница и колега (Гагић Љубица, Летуница Стојанка, Модринић Љубомир, Стегњајић Никола, Буљ Миле, Букарица Ђуро, Зелић Бранко, Алавања Бошко и Ивковић Анте).

У току школовања нашој генерацији (1964-1968) предавао је 21 професор (5 жена и 16 мушкараца). Шест професора предавало је све четири године. У све четири године било је 18 наставних предмета.

Према непотпуним показатељима, умрло је десет наших професора: Кнежевић Здравко, директор и професор педагогије, Алавања Љубомир, директор и професор српскохрватског језика, Бабић Војин, професор физике, Цупаћ Бранко, професор математике, Белић Нела, професорица руског језика, Косовић Ненад, професор српскохрватског језика, Мерџанић Рагиб, професор хисторије, Радојковић Веселин, професор ликовног одгоја и техничког цртања, Новаковић Ђуро, професор физичког васпитања и Савић Милутин, професор географије и предвојничке обуке.

Трећа генерација гимназијалаца је са пуно знања, али са мало материјалних могућности, кренула на даље школовање.

Највећи број свршених гимназијалаца се опредијелио за наставак школовања на Педагошкој академији и Филозофском факултету у Задру, доста је отишло на школовање у Војне академије ЈНА (Београд, Задар, Загреб и Сплит), а студирали смо и на осталим вишим и високим школама у бившој СФР Југославији.

Заједничка окупљања и дружења:

Прво окупљање је било 1983. године у Бенковцу, поводом 15-те годишњице школовања. Посјетили смо Манастир Крупа, а свечану вечеру смо имали у Дому ЈНА у Бенковцу.

Друго окупљање је било 1988. године у Бенковцу, поводом 20-те годишњице школовања. Посјетили смо Рошки Слап, Самостан Висовац и Слапове Крке, пловећи бродићем од Рошког Слапа до Слапова Крке. Свечану вечеру имали смо у Хотелу Асерија у Бенковцу.

Треће окупљање је било 9. новембра 2008. године у Београду, поводом 40-те годишњице школовања. Посјетили смо Храм Светог Саве. Свечани ручак смо имали у Ресторану Узелац на Хиподрому (на овом истом мјесту).

Четврто окупљање је било 9. новембрa 2013. године, поводом 45-те година од нашег матурирања. Свечани ручак смо имали у Ресторану код Арчабе на Бежанијској Коси у Београду.

Пето окупљање (јубиларно окупљање поводом 50-те годишњице одржано је 9. јунa 2018. године.

OSNOVNI PODACI ZA
MATURSKU PROSLAVU – 50 godina
Gimnazija Benkovac, generacija 1964-1968.

9. jun 2018. godine
Skup u 14.00 časova na Hipodromu

Treća generacija učenika i maturanata (1964-1968) Gimnazije pedagoškog smjera Ivo Lola Ribar u Benkovcu imala je 1964. godine četiri prva razreda (A, B, C i D), 134 čenika (68 djevojaka i 66 momaka-dječaka).

A – 34 (16 djevojke i 18 momci)
B – 35 (17 djevojke i 18 momci)
C – 33 (18 djevojke i 15 momci)
D – 32 (17 djevojke i 15 momci)

Nakon prve godine razvrstani smo u tri razreda (A, B i C), kako je bilo i 1968. godine, na završetku četvrtog razreda. Godine 1965. rasformiran je A razred od 20 učenika (razrednik Aleksandar-Aca Vujin, matematičar), pa je Prvi D postao Drugi A razred (razrednik Đuro Novaković), a učenici iz rasformiranog bivšeg razreda A su raspoređeni u tri preostala razreda (u novi A prešla su četiri učenika; u B razred prešlo je pet učenika i u C razred prešlo je 11 učenika).

Godine 1968. maturiralo je 77 učenika (33 djevojke i 44 momka) ili 57% od upisanih.

IV a – 26 maturanata /12 djevojaka i 14 momaka/ – razrednik Đuro Novaković
IV b – 25 maturanata /14 djevojaka i 11 momaka/ – razrednik Milutin Savić
IV c – 26 maturanata /7 djevojaka i 19 momaka/ – razrednica Darinka-Seka Radojković-Medecijan

Može se uočiti da je kriterijum bio strog, ali i da su na smanjenje broja gimnazijalaca uticali i drugi razlozi: ekonomski; prelazak u druge škole (uglavnom u Zadar); udaja djevojaka; preseljenja porodica (poneko). U generaciji je bilo i učenika koji su ponavljali razred, koji su iz nekih razloga pauzirali ili su dolazili iz drugih škola.

Prema podacima koji su nam dostupni, umrlo je 9 naših koleginica i kolega (Gagić Ljubica, Letunica Stojanka, Modrinić Ljubomir, Stegnjajić Nikola, Bulj Mile, Bukarica Đuro, Zelić Branko, Alavanja Boško i Ivković Ante).

U toku školovanja našoj generaciji (1964-1968) predavao je 21 profesor (5 žena i 16 muškaraca). Šest profesora predavalo je sve četiri godine. U sve četiri godine bilo je 18 nastavnih predmeta.

Prema nepotpunim pokazateljima, umrlo je deset naših profesora: Knežević Zdravko, direktor i profesor pedagogije, Alavanja Ljubomir, direktor i profesor srpskohrvatskog jezika, Babić Vojin, profesor fizike, Cupać Branko, profesor matematike, Belić Nela, profesorica ruskog jezika, Kosović Nenad, profesor srpskohrvatskog jezika, Merdžanić Ragib, profesor historije, Radojković Veselin, profesor likovnog odgoja i tehničkog crtanja, Novaković Đuro, profesor fizičkog vaspitanja i Savić Milutin, profesor geografije i predvojničke obuke.

Treća generacija gimnazijalaca je sa puno znanja, ali sa malo materijalnih mogućnosti, krenula na dalje školovanje.

Najveći broj svršenih gimnazijalaca se opredijelio za nastavak školovanja na Pedagoškoj akademiji i Filozofskom fakultetu u Zadru, dosta je otišlo na školovanje u Vojne akademije JNA (Beograd, Zadar, Zagreb i Split), a studirali smo i na ostalim višim i visokim školama u bivšoj SFR Jugoslaviji.

Zajednička okupljanja i druženja:

Prvo okupljanje je bilo 1983. godine u Benkovcu, povodom 15-te godišnjice školovanja. Posjetili smo Manastir Krupa, a svečanu večeru smo imali u Domu JNA u Benkovcu.

Drugo okupljanje je bilo 1988. godine u Benkovcu, povodom 20-te godišnjice školovanja. Posjetili smo Roški Slap, Samostan Visovac i Slapove Krke, ploveći brodićem od Roškog Slapa do Slapova Krke. Svečanu večeru imali smo u Hotelu Aserija u Benkovcu.

Treće okupljanje je bilo 9. novembra 2008. godine u Beogradu, povodom 40-te godišnjice školovanja. Posjetili smo Hram Svetog Save. Svečani ručak smo imali u Restoranu Uzelac na Hipodromu (na ovom istom mjestu).

Četvrto okupljanje je bilo 9. novembar 2013. godine, povodom 45-te godina od našeg maturiranja. Svečani ručak smo imali u Restoranu kod Arčabe na Bežanijskoj Kosi u Beogradu.

Peto okupljanje (jubilarno okupljanje povodom 50-te godišnjice održano je 9. jun 2018. godine.

 

 

 

Foto: DIC Veritas

 

 

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.