D.I.C. Veritas

MSP: Izjava svjedoka eksperta Save Štrbca

Do 18 godina starosti stradalo je 62 57 (1%) lica; od 18 do 60 godina 4.442 (70%) 4.288 (68%); preko 60 godina 1.364 (21%) 1.443 (23%); dok je dob nepoznata za 493 496 (8%) lica.

Dva lica su stradala 1990. godine; 2.602 2.571 (41%) ih je stradalo 1991.; 742 (12%) 719 (11%) ih je stradalo 1992.; 644 635 (10%) ih je stradalo 1993. ; 166 165 (3%) ih je stradalo 1994.;  2.147 2.138 (34%) ih je stradalo 1995.; 35 lica je stradalo 1996.; 13 11 ih je stradalo 1997. i 10 8 ih je stradalo 1998. godine.

Srbi su stradavali po svim regijama bivše RSK: na području Banije stradalo ih je 1.052 1.052; Like 994 991; Korduna 399 394; Sjeverne Dalmacije 1.293 1.297; Zapadne Slavonije  1.142 1.092; Istočne Slavonije 1.074 1.068; a stradavali su i van RSK: na području Hrvatske van Krajine stradalo ih je 142 126 i na području BiH stradalo ih je 265 264 lica.

4.2.3.    Od  hrvatskih  oružanih  snaga  (vojska,  policija,  paramilitarne  grupe),  stradalo  je ukupno 6.044 5.998 lica (95% ), od toga 3.647 (60) 3.626 (61%) uniformisanih lica i 2.397 (40%) 2.372 (39%) civila.

Za uniformisane žrtve do sada smo utvrdili da ih je namjerno ubijeno (nakon predaje, odbacivanja oružja ili po napuštanju položaja i odlaska prema RS ili na teritoriju RS) najmanje 423 406; najmanje 147 144 ih je ubijeno artiljerijskim i avionskim granatiranjima; najmanje 71 ih je stradalo od ubačenih diverzantsko-terorističkih grupa (DTG); najmanje 128 ih je umrlo u bolnicama od posljedica ranjavanja; najmanje 159 157 je stradalo nakon zarobljavanja; 1 lice je izvršilo samoubistvo u blokiranoj kasarni; za 6 lica još nije utvrđen način stradanja; a ostali (2.712 2.713) su izgubili živote na borbenom zadatku, odnosno u sukobu sa hrvatskim regularnim i paramilitarnim snagama.

Za civilne žrtve je utvrđeno da ih je ubijeno (vatrenim oružjem, raznim eksplozivnim napravama, spaljivanjem, vješanjem, bacanjem u bunare i sl.) 1.595 (67%) 1.575 (66%) lica, najviše 1995. godine, kada je ukupno ubijeno 766 760 lice, uglavnom u akcijama “Bljesak” i “Oluja”; slijedi 1991. godina, kada je na ovaj način stradalo 615 601 lice;
granatiranjem (uključujući artiljerijsko i aviogranatiranje područja RSK i izbjegličkih kolona na području RS) život je izgubilo najmanje 111 (5%) 109 lica (4%), najviše 1995. godine, 66 lica;
od ubačenih diverzantsko – terorističkih grupa (DTG) stradalo je najmanje 14 lica;
u zarobljeništvu (razni načini usmrćenja, osim samoubistava, u logorima, kampovima i zatvorima RH) život je izgubilo najmanje 282   283 (12%) lica (1991=225 226, 1992=34, 1993=2,  1995=18, 1996=3);
na druge načine živote je izgubilo najmanje 29 lica; 26 umrlo u hrvatskim bolnicama i tri samoubistva u hrvatskim zatvorima;
pod nepoznatim uzrokom smrti, na teritoriji pod kontrolom hrvatskih vlasti, prema Veritasovoj evidenciji, stradalo je najmanje 369 362 lica (15%). To su civili, koji se nalaze u evidenciji nestalih, a o kojima nema nikakvih ili pouzdanih informacija o načinu stradanja.

4.2.4.    Od Hrvatskog vijeća odbrane (HVO) stradalo je 17 19 uniformisanih lica: 15 na borbenom zadatkom; 2 ubijena;

4.2.5.    Od Armije Bosne i Hercegovine (ABiH) stradalo je 184 183 lica i to:
-    161 160 (4%) uniformisanih lica, od čega je utvrđeno da ih je 19 18 namjerno ubijeno; 16 je stradalo od ubačenih DTG; 5 je umrlo u bolnicama od posljedica ranjavanja; 11 ih je stradalo nakon zarobljavanja , a 110 na borbenom zadatku i
-    23 (1%) civila, najviše 1995. godine kada su pripadnici V MK ABiH u akciji “Oluja” napadali izbjegličke kolone sa Korduna i Banije, ali i ranijih godina kada su pripadnici ovog korpusa vršili upade na teritoriji RSK.

4.2.6.    Od  zasad  neindentifikovane,  odnosno  kombinovane,  tri  neprijateljske  strane  (HV, HVO i ABiH), stradalo je ukupno 113 84 lica, od čega:
-    69  63  uniformisanih  lica:  30  29  na  izvršavanju  borbenog  zadatka;  29  nakon zarobljavanja; 6 3 namjernim ubistvom; 1 u artiljerijskom granatiranju, 1 od ubačene DTG, 1 umro u bolnici od posljedica ranjavanja, za 1 lice još nije utvrđen način stradanja i
- 44 21 civila: 4 od granatiranja; 10 7 ubijenih; 3 je umrlo u bolnici od posljedica ranjavanja, a  27 7 na nepoznat način.

4.3.    Indireknte žrtve

4.3.1.    Indirektnih žrtava registrovano je 773 (11%) 748 (12% od ukupnih žrtava na srpskoj strani), od čega je sahranjeno 713 (92%) 694 (93%), dok se među nestalima vodi još 60 (8%) 54 (7%) lica (po grupama: nestao = 25 20; nestao/poginuo = 7 7; nestao/pokopan = 28 27).

Među indirektnim žrtvama je 670 (87%) 655 (88%) muškarca i 103 (13%) 93 (12%) žena, te 183 (24%) 164 (21%) civila, 553 (71%) 548 (74%) vojnika i 37 (5%) 36 (5%) milicionera.

Među žrtvama do 18 godina starosti bilo je 12 (1%) 5 lica; od 18 do 60 godina 581 (75%) 574 (77%); preko 60 godina 137 (18%) 126 (17%);  dok je nepoznata dob za 43 (6%) 43 (6%) lica.

U toku 1990. godine poginula su 2 2 lica; 1991. godine 127 (16%) 120 (16%);  1992. godine 188 (24%) 187 (25%); 1993. godine 166 (21%) 164 (22%); 1994. godine 82 (11%) 80 (11%); 1995. godine 201 (26%) 188 (26%); 1996. godine 5 5 i 1997. godine 2 2 lica.

Žrtve iz ove kategorije stradavale su na području cijele Krajine: 116 114 na Baniji; 126 116 u Lici; 75 74 na Kordunu; 298 296 u Sjevernoj Dalmaciji; 24 21 u Zapadnoj Slavoniji; 54 52 u Istočnoj Slavoniji, ali i van područja RSK: u unutrašnjosti Hrvatske 5 5, a na području BiH 75 70 lica.

4.3.2.    Uniformisana lica stradavala su na slijedeće načine:
U vezi sa izvršavanjem borbenog zadatka (sopstvena minska polja, nagazne mine, nestručno rukovanje oružjem, forsiranje vodenih tokova i sl.) stradala su 58 55 lica;

Namjernim ubistvima (vatrenim oružjem, podmetnutim ekspolozivnim napravama, spaljivanjem, vješanjem i sl.) u međusobnim obračunima pripadnika SVK i miliconera ili paramilitarnih jedinica i mafijaških grupa, stradala su 111 109 lica;

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.